Bakalářské studium

Podrobné informace naleznete také zde a na mikrostránce http://newstudujlingvistiku.upol.cz/.

Katedra obecné lingvistiky nabízí tři bakalářské studijní programy: Obecná lingvistika a teorie komunikaceLingvistika a Digital Humanities a Jazykovědný analytik.

Obecná lingvistika a teorie komunikace

Dvouoborové prezenční studium

Základní informace o oboru

Dvouoborové bakalářské studium OLTK Vás systematicky uvede do teorie jazyka a komunikace. Není zaměřeno na popis jednoho konkrétního jazyka či jednoho typu komunikace, ale zabývá se základními principy, jak jazyk(y) a komunikaci popisovat. Můžete se podrobněji seznámit s průnikovými vědními oblastmi, do nichž moderní teoretická lingvistika zasahuje (psycholingvistika, /bio/sémiotika, matematická lingvistika, lingvistická historiografie apod.). Již během bakalářského studia se můžete zapojit do vědecké činnosti katedry nebo se zúčastnit krátkodobé či dlouhodobé stáže na některém z domácích či zahraničních pracovišť.

 • Přihlášku ke studiu si můžete podat zde.

OLTK lze kombinovat s filologickými i nefilologickými obory

Kombinace s filologickým oborem (anglistika, asijská studia, bohemistika, germanistika, klasická filologie, nederlandistika, romanistika, slavistika) Vám umožní lépe porozumět základním teoretickým konceptům, o které se opírají popisy konkrétních jazyků. V kombinaci s nefilologickými obory (např. sociologie, psychologie, žurnalistika, historie, filozofie, ale také přírodní a formální vědy) získáte schopnost lepšího porozumění a interpretace textu (tj. základního způsobu prezentace a uchování jakýchkoli vědeckých poznatků či historických faktů).

Struktura studia

Studium je strukturováno do několika vrstev:

 1. obecněvědní: Seznámíte se základními pravidly a postupy vědecké práce, a to jak teoreticky (Metodologie vědy), tak prakticky (Základy lingvistické práce).
 2. rámcově obecnělingvistická: Dozvíte se o základních mechanismech fungování řeči (Úvod do obecné lingvistiky) a komunikace (Úvod do teorie komunikace).
 3. subdisciplinární – základní: Poznáte zákonitosti jazykových vrstev (Obecná fonetika a fonologie, Morfosyntax, Lexikon, Teorie textu a pragmatika), jejich vývoj (Principy vývoje jazyka), ale také vývoj teorií, které řeč a komunikaci popisují (Dějiny české lingvistiky).
 4. specializovaná a interdiscplinární: Ovládnete pokročilé nástroje jazykového popisu (Úvod do korpusové lingvistiky, Matematické modelování textu, Logická sémantika) a seznámíte se s vlivy ostatních vědních discplín (Biosémiotika).

Profil a uplatnění absolventa

Po absolvování oboru OLTK budete připraveni pro vědecky orientované studium v magisterském stupni. Vzdělání, které získáte, je sice specifické, ale v mnoha ohledech široce uplatnitelné a dostatečně ucelené, abyste také snadno přešli do praxe v oblasti aplikované lingvistiky (jazykově-komunikační analýzy ve specializovaných agenturách i v médiích, optimalizace komunikačních strategií a toků v komerční sféře i oblasti státní správy, překlady odborných textů, základní statistické zpracování dat, příprava jazykových dat pro formální zpracování). Studiem oboru OLTK získáte univerzálně využitelné analytické schopnosti. Naučíte se pracovat s informačními zdroji, provádět statistické analýzy, posílíte svou mediální gramotnost, budete schopni organizovat a plánovat projekty a získáte zkušenosti s fungováním (badatelských) pracovních týmů.

Lingvistika a Digital Humanities

Jednooborové nebo dvouooborové prezenční studium

Základní informace o oboru

Bakalářský studijní program Lingvistika a Digital Humanities nabízí absolventům středních škol studium, které rozvíjí porozumění obecné lingvistice i jednotlivým filologiím teoretickými i praktickými prostředky disciplíny Digital Humanities. Toto studium rozvíjí tradiční humanitní dovednosti – kritické myšlení, schopnost interpretace textu, konceptuální analýza ad. – pro potřeby moderních služeb v digitalizované společnosti.

Studijní program Lingvistika a Digital Humanities je postaven na třech pilířích: na teorii a metodách, kterými disponuje Digital Humanities, a na specifických aplikacích, které z Digital Humanities vycházejí směrem k jednotlivým filologiím, sociálním i humanitním vědám. 

Studium je navrženo tak, aby studenti zvládali stále komplexnější úlohy formálního zpracování textů a úloh opírajících se o využití lingvistického softwaru. Studenti jsou směřování k efektivnímu využívání softwarových aplikací a také k jejich vlastnímu vytváření, k řešení vlastních úloh zpracování textu a digitalizovaných objektů. Série metodologických kurzů je završena vypracováním ročníkového projektu (bakalářské práce), v němž studenti aplikují celek získaných dovedností a znalostí. 

 • Přihlášku ke studiu si můžete podat zde.

LDH lze kombinovat se všemi studijními obory na FF

Zvláště se nabízí kombinace s filologickým oborem (anglistika, asijská studia, bohemistika, germanistika, klasická filologie, nederlandistika, romanistika, slavistika). Ta vám umožní lépe porozumět základním teoretickým konceptům, o které se opírají popisy konkrétních jazyků. V kombinaci s nefilologickými obory (např. sociologie, psychologie, žurnalistika, historie, filozofie) získáte schopnost lepšího porozumění a interpretace textu (tj. základního způsobu prezentace a uchování jakýchkoli vědeckých poznatků či historických faktů).

Struktura studia

Rozvíjení schopnosti aplikovat metody Digital Humanities bude předmětem kurzů: Aplikovaná sémiotika, Atribuce textu, Kreativní vizualita, Zpracování přirozeného jazyka, Matematické modelování textu a dalších volitelných kurzů v profilujícím základu.

 • Studijní plán ZDE

Profil absolventa

Studijní program Lingvistika a Digital Humanities je profilován ve vzdělávací oblasti filologie, je proto primárně vázán na znalostní a dovednostní bázi, která se týká přirozeného jazyka a způsobu zpracování přirozeně-jazykových dat (viz níže Znalosti a Dovednosti). Teoretické základy studijního programu jsou budovány na obecné lingvistice (strukturalismu a kvantitativní lingvistice v jejich formalizované podobě), teorii systémů (teorii sítí obecně a bez-škálových sítí speciálně), sémiotice (teorii znaku a jeho interpretaci) a filosofii vědy (filosofii humanitních oborů). 

Absolventi oboru Lingvistika a Digital Humanities jsou připraveni na navazující magisterské studium oborů, které nabízí Filozofická fakulta. Současně profil absolventa zajišťuje, že se studenti již po ukončení bakalářského studia mohou velmi dobře uplatnit na trhu práce. Jejich univerzálně využitelné analytické schopnosti je činí flexibilními potenciálními zaměstnanci v celé řadě odvětví. Studium programu Lingvistika a Digital Humanities zvýhodňuje studenty v konkurenčním prostředí čerstvých absolventů vysokých škol. Jejich jazyková vybavenost jim otevírá prostor uplatnění také na zahraničním trhu práce.

Absolventi budou disponovat těmito znalostmi:

 • sémiotiky
 • kritické analýzy diskurzu
 • algoritmického zpracování textu
 • soft programování
 • forenzní lingvistiky
 • zpracování multimediálních dat
 • aplikace a užití databázových systémů
 • historie a filosofie humanitních oborů

Absolventi budou ovládat tyto dovednosti:

 • aplikovaná sémiotika (analýza reklam, uměleckých děl aj.)
 • kritická analýza diskurzu (ideologický obsah, hodnotové postoje)
 • využití lingvistického softwaru
 • tvorba lingvistického softwaru a softwaru na zpracování digitalizovaných dat
 • určování autorství textu (speciálně kratších textů)
 • zpracování a vytěžování jazykových/textových dat
 • digitální prezentace
 • zpracování přirozeného jazyka
 • matematické modelování textu
 • konceptuální analýza humanitně-vědných teorií

Uplatnění absolventa

Studijní program je připraven s ohledem na předpokládanou proměnu trhu práce v následujících letech, která souvisí s probíhajícím prosazováním digitálních technologií. 
Aplikační orientace studijního programu Lingvistika a Digital Humanities poskytne budoucím absolventům filozofické fakulty základní teoretické znalosti, ale především bohaté vybavení digitálními nástroji, kvantitativními i kvalitativními metodami, které jim umožní získat zpět kompetiční výhodu. Zvládnutí metod práce v digitálním prostředí, schopnost soft programování a orientace v databázích umožní absolventům studijního programu úspěšné pracovní uplatnění.

Oblasti pracovního uplatnění:

 • Datová analýza digitalizovaných objektů
 • Datová analýza komunikačního procesu
 • Soft programování
 • Analýza textů přirozeného jazyka
 • Obsahová analýza jazyka
 • Zpracování zpravodajských dat
 • Sémiotická analýza jazyka (v reklamě ad.)
 • Zpracování přirozeného jazyka (NLP)
 • Využití a správa databází
 • Copywriting

Jazykovědný analytik

Jednooborové prezenční studium

Základní informace o oboru

Obor reaguje na aktuální rozvoj digitalizace a s ní související automatizace zpracovávání jazykových dat, jejich vyhledávání a třízení. Jeho profilace kombinuje teoretické předpoklady a praktický výcvik. V trendu vývoje informační společnosti integrující technologie do všech oblastí života (výroba, volný čas) připravuje obor absolventa k využití základní komodity – dat. Školí absolventy cíleně pro nové potřeby veřejné správy a podnikání v oblastech aktuální digitální transformace, především v oblasti práce s velkými daty. Absolventi jsou připraveni pro správu a řízení logistických systémů a úložišť dat (cloud data a AI), včetně jejich kustomizace, personalizace a mind-engineeringu. Obor připravuje zaměstnance s vyšší přidanou hodnotou (advanced digital skills) ve smyslu aktivního procesování digitální agendy a cíleného využití kreativního potenciálu. Zaměření datové analýzy absolventa je lingvistické (jazyková data).

Nový bakalářský studijní program jazykovědný analytik Vás naučí na základě textů určovat autorství, profilovat osoby, získat maximální množství informací, analyzovat data z internetu a sociálních sítí, vytvořit si vlastní způsob odhalování informace a připravit se na využívání vznikajících technologií rapidně se rozvíjejícího digitálního světa.

 • Přihlášku ke studiu si můžete podat zde.

SP jazykovědný analytik je samostatný, profesně orientovaný obor

V průběhu studia student spolupracuje s Armádou ČR a dalšími bezpečnostními složkami státu, s českými i zahraničními digitech firmami (např. v oblasti marketingu, personalistiky, psychoterapie, řízení rizik, tvorby veřejného mínění), se státní správou.

Struktura studia

Student je seznámen se základními lingvistickými teoriemi potřebnými pro analýzu textu (na úrovni formálního popisu jazykových rovin – fonetika, morfologie, syntax, text a diskurz), s datovou analytiku a datovým managementem, ze kterých vychází při návrhu datových řešení. Lingvistická data se naučí zpracovávat automatizovaně pomocí aplikací na vytěžení a zpracování digitálních dat. Nedílnou součástí profesně orientovaného studijního oboru jazykovědný analytik je dvanáctitýdenní a týdenní praxe, kde má student možnost reálně uplatnit získané teoretické poznatky. Na profesní kariéru je student také připravován v kurzu základů podnikání.

 • Studijní plán ZDE

Profil absolventa

Absolvent je schopen prakticky se orientovat v teoretických i praktických nástrojích pro analýzu, správu a architekturu velkých jazykových dat. Je schopen kriticky myslet, shromáždit dostatečné množství jazykových dat, dokumentově klasifikovat, třídit je a čistit, provést deskripci jejich vlastností, provádět základní datové analýzy, vyhodnotit je, vytěžit požadované informace o datech, statisticky je testovat a případně jejich výstupy vizualizovat; zná legislativu týkající se práce s textovými daty. Zároveň je také schopen posoudit kvalitu a využitelnost vstupních dat i získaných výstupů pro potřeby aplikační sféry.

Uplatnění absolventa

Absolvent je schopen prakticky se orientovat v teoretických i praktických nástrojích pro analýzu, správu a architekturu velkých jazykových dat. Je schopen kriticky myslet, shromáždit dostatečné množství jazykových dat, dokumentově klasifikovat, třídit je a čistit, provést deskripci jejich vlastností, provádět základní datové analýzy, vyhodnotit je, vytěžit požadované informace o datech, statisticky je testovat a případně jejich výstupy vizualizovat; zná legislativu týkající se práce s textovými daty. Zároveň je také schopen posoudit kvalitu a využitelnost vstupních dat i získaných výstupů pro potřeby aplikační sféry.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)